próchnica zębów choroby przyzębia paradontoza

Rehabilitacja bezzębia

Bezzębie jest skutkiem utraty kilku, wielu a czasem wszystkich zębów. Rezultatem utraty kilku zębów jest bezzębie częściowe, podczas gdy utrata wszystkich zębów nazywana jest bezzębiem całkowitym. Organizmy, które nigdy nie posiadały zębów nazywa się bezzębnymi np. przedstawiciele gatunku Edentata - mrówkojady i pancerniki, wszystkie z nich nie posiadają przednich zębów oraz brak lub słabo rozwinięte zęby boczne.

Znaczenie posiadania zębów i ich funkcjonalność dla ludzi jest uważana za pewnik, jak jest to ważne dla funkcjonowania oraz jak odtworzyć brakujące zęby zespół Implamed pod kierownictwem dr n. med Michała Popińskiego postara się Państwu wytłumaczyć w sposób jak najbardziej przystępny.

Implanty w 3 godziny

RTGimplantykorony

Funkcje zębów:

  • podtrzymują usta i policzki dając estetycznie przyjemny wygląd twarzy

  • utrzymują prawidłowy zgryz czyli kontakt pomiędzy górnym i dolnym łukiem zębowym
  • zęby wraz z językiem oraz ustami pozwalają na prawidłową wymowę różnych dzwięków
  • zęby zachowują oraz utrzymują wysokość krawędzi wyrostka zębodołowego identycznego z wysokością dziąseł
  • zęby trą, żują oraz miażdżą jedzenie

Głównymi przyczynami utraty zębów w obecnym czasie w większości społeczeństw jest próchnica zębów oraz choroby przyzębia - paradontoza. Nieleczona próchnica prowadzi nieuchronnie do zniszczenia zębów, którego następstwem będzie zawsze ich usunięcie co prowadzi do powstania bezzębia, początkowo częściowego, w póżniejszym czasie całkowitego. Inną dominującą przyczyną utraty zębów w krajach rozwiniętych jest paradontoza oraz choroby przyzębia-dziąseł oraz kości wyrostka zębodołowego. Istnieje wiele przypadków kiedy wokół zębów całkowicie wolnych od próchnicy kość otaczająca i dająca oparcie zębom podlega resorbcji-zanikowi powodując ich ruchomość, z czasem coraz większą, która prowadzi nieuchronnie do ich utraty czyli bezzębia.

Omówienie funkcji aparatu zębowego oraz konsekwencje utraty zębów-bezzębia

1. Wygląd zewnętrzny twarzy oraz jego estetyka

Dla każdego z nas stanowi bardzo ważne zagadnienie.Postaramy się w tym miejscu wytłumaczyć Państwu w jaki sposób zęby wpływają na wygląd twarzy. Kiedy usta pozostają w spoczynku, zęby przeciwstawnych łuków zębowych zaledwie się dotykają, szpara między nimi nazywana spoczynkową wynosi 2-3 mm. Odległość ta jest limitowana wysokością zębów naturalnych (punkt maksymalnego zaguzkowania). W sytuacji gdy występują braki zębowe naturalny pionowy wymiar zgryzu zostaje utracony i łuki zębowe mają tendencję do tworzenia zgryzu głębokiego co powoduje, że usta wydają się bardziej zaciśnięte, policzki zapadają się a linie zmarszczek policzkowych formują się w bruzdy. Do prawidłowego podtrzymywania warg służą zęby przednie, które są odpowiedzialne za odpowiedni kąt nosowo-wargowy, w przypadku bezzębia w tym odcinku dochodzi do bardzo widocznych deformacji estetycznych. Z wiekiem kiedy to większość pacjentów doświadcza procesów utraty zębów- bezzębia, następuje spadek napięcia mięśni twarzy oraz elastyczności skóry, które to procesy wzmagają pogarszanie walorów estetycznych naszego uśmiechu. W przypadku zaawansowanego bezzębia zmiany dotykają również kształtu i wielkości języka. Język składa się z bardzo dynamicznej grupy mięśni, wypełnia wolną przestrzeń pomiędzy łukami zębowymi. W przypadku długo utrzymującego się stanu bezzębia, język rozszerza się a dodatkowe zwężanie się ust oraz spadek napięcia mięśni owalnych prowadzi do powstawania trudności w umiejscowieniu języka w przestrzeni pomiędzy łukami zębowymi uzupełnień protetycznych stosowanych w rehabilitacji bezzębia. Jednakże po wykonaniu prawidłowych uzupełnień protetycznych - mostów lub protez język będzie powracał do pierwotnej wąskiej postaci co określimy jako pozytywny skutek leczenia bezzębia.

2. Pionowy wymiar wysokości zwarcia

Pozycja maksymalnego zamknięcia uzębionych łuków zębowych nazywana jest przez stomatologów jako maksymalne zaguzkowanie a pionowy przestrzenny układ między nimi jest określany jako pionowy wymiar zwarcia - zgryzu. Wraz z utratą zębów - bezzębie, spada - obniża się pionowy wymiar wysokości zwarcia co powoduje, że usta mogą zamykać się bardziej niż w przypadku uzębionych łuków zębowych. Takie zjawisko przyczynia się jak wyjaśniono powyżej do zapadania się policzków oraz skrócenia dolnego odcinka twarzy między nosem a brodą pacjenta. Jeśli pozostawimy taką sytuację nieleczoną przez wiele lat, mięśnie oraz więzadła żuchwy, staw skroniowo - żuchwowy mogą zmienić nieodwracalnie elastyczność oraz stabilizację. Rehabilitacja bezzębia w takim przypadku może napotkać wiele trudności wymagających od lekarza stomatologa obszernej wiedzy a od pacjenta wiele cierpliwości. Proces powstawania bezzębia zwykle trwa latami, postępując w czasie a zwykle oczekujecie Państwo aby leczenie stomatologiczne było jak najszybsze, efektywne oraz efektowne. Staramy podołać tym oczekiwaniom ale niekiedy jest bardzo trudno odwrócić sytuację, która trwa latami, przez kilka dni, stanowi to duże wyzwanie dla pacjenta oraz lekarza stomatologa.

3. Wymowa dżwięków

Najważniejszą rolę w prawidłowym artykułowaniu dźwięków pełnią zęby. Do prawidłowej wymowy niektóre dżwięki wymagają kontaktu warg z zębami, w przypadku bezzębia wymowa niektórych spółgłosek jest uniemożliwiona lub bardzo utrudniona. Kształt powiększonego języka w przypadku bezzębia wpływa również w istotny sposób na sposób wymawiania głosek. Rehabilitacja bezzębia ma ten stan rzeczy istotnie poprawić.

4. Ochrona wyrostka zębodołowego

Wyrostkiem zębodołowym nazywamy, kość która otacza i utrzymuje korzenie zębów łuku górnego-szczęki oraz dolnego - żuchwy. W przypadku bezzębia naturalna aktywność kości wyrostka zębodołowego ulega gwałtownej zmianie - następuje powolne jej zanikanie. Kości zanikają w kierunku dotylnym, dośrodkowym oraz pionowym w skutek czego zmniejsza się cięciwa łuku wyrostka zębodołowego co powoduje zmniejszenie pojemności jamy ustnej z wieloma negatywnymi następstwami. Wyrostek zębodołowy, który na początku ma wygląd szerokiego łuku w kształcie dzwonu, w końcu staje się krótką, wąską oraz cienką strukturą o zmienionym kształcie. Zanik kości wyrostka zębodołowego zwany resorbcją jest zjawiskiem naturalnym, związanym z wiekiem. Proces ten ulegnie przyśpieszeniu w przypadku bezzębia w przypadku rehabilitacji protezami ruchomymi częściowymi jak i całkowitym. Bezustanny ucisk protez, przenoszenie sił żucia poprzez płyty protez na wyrostek zębodołowy, będą powodowały gwałtowną resorbcję - zanik kości ze wszelkimi następstwami. Rehabilitacja bezzębia przy użyciu nowoczesnych metod: implantów, zapobiegnie tym niekorzystnym zjawiskom i ochroni wyrostek zębodołowy przed zanikiem.

5. Efektywność żucia

Jedną z głównych funkcji zębów jest czynność żucia. Pozwalają one dokładnie przeżuwać pokarm, zwiększając przestrzeń konieczną dla enzymów trawiennych obecnych w ślinie, żołądku oraz jelitach aby przetrawić jedzenie. Żucie pozwala również na przetworzenie jedzenia na drobne, łatwe do połknięcia kęsy. Dla pacjentów z nawet częściowym bezzębiem czynność prawidłowego żucia może być niezwykle trudna, przy czym należy zaznaczyć, że stopień upośledzenia tej czynności zależy głównie od tego, które zęby zostały utracone i w jakiej liczbie. Człowiek, który stracił zęby w odcinku tylnym będzie kroił jedzenie na małe kawałki i nauczy się używania zębów przednich do ich przeżuwania, co spowoduje zmianę funkcji siekaczy z funkcji odcinania na przeżuwanie - skutkiem czego, po pewnym czasie dojdzie do przeciążeń tego odcinka uzębienia ,skutkującego zwiększonym zanikiem kości wyrostka zębodołowego, a co za tym idzie pogarszającym się umocowaniem zębów (skutki zaniku wyrostka zębodołowego - powyżej), zmiana funkcji siekaczy może spowodować również ich pochylanie, a nawet wędrówkę. W przypadku braku dużej liczby zębów w odcinku tylnym utrudniona jest również artykulacja dźwięków (patrz powyżej). Zęby w odcinku tylnym we wzajemnie chronionym układzie zgryzu pomagają ochronić zęby przednie oraz pionowy wymiar zgryzu (patrz powyżej). Konsekwencją braku zębów (bezzębia) często jest brak wielu ważnych dla człowieka elementów pożywienia co może spowodować problemy zdrowotne całego organizmu (od łagodnych do ekstremalnych). Brak witamin A,E,C może spowodować przeróżne powikłania, począwszy od zaparć, utratę wagi, artretyzm, reumatyzm. Poważniejszymi mogą być choroby serca, Parkinsonizm a nawet pewne grupy chorób nowotworowych (liczne badania naukowe dowiodły związek bezzębności z patologicznymi stanami chorobowymi). Jedyną metodą powstrzymania tych procesów jest wykonanie uzupełnień protetycznych brakujących zębów, koron, mostów oraz protez. Zespół Implamed proponuje Państwu zabiegi rehabilitacji bezzębia przy użyciu implantów - które stworzą sztuczne korzenie a te z kolei po obciążeniu będą naśladowały utracone zęby. Poprawią one estetykę uśmiechu, funkcjonalność aktu żucia oraz przywrócą ochronę zgryzu.

Metody rehabilitacji bezzębia stosowane przez zespół Implamed

  • korony/mosty oparte na implantach zębowych
  • protezy overdenture oparte na implantach zębowych (w przypadku trudności anatomicznych związanych z zanikiem kości wyrostka zębodołowego)
  • protezy oparte na mini implantach

Zastosowanie implantów w rehabilitacji bezzębia

Jeżeli użytkujecie Państwo protezy ruchome prawdopodobnie wiecie, jak trudno jest wygodnie jeść. Po utracie naturalnych zębów kości wyrostka zębodołowego stale zanikają, jeżeli trwa to wiele lat może prowadzić do ekstremalnych sytuacji: w przypadku bezzębia żuchwy zanik kości wyrostka zębodołowego może prowadzić do stałego ucisku nerwu językowego przebiegającego w gałęzi żuchwy poprzez nacisk protezy, co powoduje stałe dolegliwości bólowe na powierzchni kości. Jeśli ma to miejsce wówczas gryzienie, żucie sprawia duże problemy (efektywność żucia patrz powyżej). Na szczęście zespół dr.Michała Popińskiego jest w stanie Państwu pomóc poprzez stworzenie sztucznych korzeni - implantów, które zastąpią utracone zęby naturalne (patrz implanty). Podstawą filozofii zabiegów stomatologii implantologiczno - rekonstrukcyjnej, prowadzonych przez dr M.Popińskiego, w przypadku rehabiltacji bezzębia jest odtworzenie maksymalnej liczby sztucznych korzeni - implantów aby w miarę możliwości powrócić do sytuacji naturalnego uzębienia co spowoduje w efekcie końcowym procesu leczenia protetycznego zminimalizowanie efektów przeciążenia implantów. Zabezpieczy to przed skutkami zaniku wyrostka zębodołowego (patrz ochrona wyrostka zębodołowego) co spowoduje, że będziecie się Państwo cieszyć nowym uzębieniem przez wiele lat. System implantologiczny Implamed polecamy w przypadku rehabilitacji zarówno pojedynczych brakujących zębów, większych grup zębowych gdzie alternatywą jest wykonanie mostów protetycznych, w szczególności do rehabilitacji bezzębia całkowitego, tam gdzie jedyną alternatywą jest ruchoma proteza całkowita. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, że nie mogą Państwo używać protez całkowitych zarówno górnej jak i dolnej, narzekacie na ich ruchomość, trudności z prawidłowym gryzieniem, dolegliwości bólowe, problemy z artykulacją dźwięków co sprawia nieprzemijające kłopoty z ich użytkowaniem. W tych przypadkach jedynym ratunkiem jest stworzenie dodatkowego wsparcia dla konstrukcji protetycznych jakim są implanty. Zabiegi stomatologii rekonstrukcyjnej przy użyciu implantów stały się w ostatnim czasie bardzo powszechne, ponieważ niosą ze sobą wiele pozytywnych skutków a doświadczenie zespołów lekarzy stomatologów minimalizuje niepożądane skutki tego typu terapii. Dzięki wspólnym wysiłkom zespołu Implamed dr Michała Popińskiego oraz Państwa możemy osiągnąć sukces polegający na tym, że będziecie mogli Państwo normalnie jeść, rozmawiać, śmiać się, odzyskać pewność oraz podnieść własną samoocenę.